SKRIFTGRANSKER REIDUN WILHELMSEN AS

Skriftekspert med lang og bred erfaring tilbyr skriftgransking og dokumentundersøkelser

Min  bakgrunn faget er 7 år som skriftgransker ved KRIPOS, 1 år i Thune Security og eget firma i 27 år. Har også bred erfaring fra rettsapparatet, som sakkyndig og sakkyndig vitne, både når det gjelder sivile saker og straffesaker. 

 

I Norge blir skrifteksperter utdannet ved Kriminalpolitisentralen som har en egen avdeling for dette. De jobber i hovedsak med straffesaker, mens private utøvere tar for seg sivile saker. Av og til blir også private skriftgranskere benyttet i straffesaker, og et eksempel på det er Bertheussensaken der jeg var oppnevnt som sakkyndig sammen med en skriftgransker fra Kripos.  I motsetning til grafologer prøver ikke skriftgranskere å tolke personligheten til skriveren. 

 

 "Skriftgransker", som er den offisielle tittelen på en skriftekspert i Norge, er ingen beskyttet tittel , og om man vil engasjere noen for å granske skrift, anbefaler jeg at man undersøker om denne personen har relevant bakgrunn for å kunne gjøre en slik jobb. Ikke minst er dette viktig om man vil vinne fram i retten med en sak. I Norge er det heller ingen autorisasjonsordning eller sertifisering av private skriftgranskere. 

 

Blir du beskyldt for å ha forfalsket et dokument, eller har du mistanke om at andre for eksempel har forfalsket din underskrift?

Dokumentforfalskninger, falske testamenter, gavebrev, gjeldsbrev, avtaler, anonyme brev.  Har noen forsøkt å etterligne din skrift? Jeg har jobbet med skriftanalyse fra 1985.

 

 

tjenester

Skriftgransking omfatter flere ulike typer undersøkelser fra skriftsammenligningfor å vurdere om en signatur er falsk eller ekte, til mer tekniske undersøkelser, for eksempel å vurdere om skrift er i original eller kopi.

Les mer

Jeg forteller om skriftgransking hos Linda Eide i Eides språksjov 06.04.2023.    

Jeg gjør ting jeg ikke kan i "Praktisk info".

Bildet er tatt av Tore Zakariassen

Produkt

Mine rapporter med eventuelt tilhørende illustrasjonsmateriale er laget med henblikk på å kunne brukes i retten for å belyse den aktuelle saken. Materialet innsendt til vurdering blir undersøkt i lupe og mikroskop og med ulike typer belysning, IR- og UV-bestråling. 

 

Les mer

KONFIDENSIELLE SAKER OG MEDIASAKER

De aller fleste sakene jeg får inn må behandles med den største konfidensialitet. Det dreier seg ofte om private tvister, og årsaken til å bruke en privat skriftgransker, kan nettopp være at det ikke skal komme ut at man ønsker å undersøke et forhold. I noen tilfeller får jeg imidlertid inn saker for media som det er hensikten at skal offentliggjøres. Et utvalg av slike saker er vist nedenfor. I "Limesaken" ble også min rapport om skriftanalysen lagt ut på nett av VG, og om man ønsker å sette seg inn i mine arbeidsmetoder, kan man se på den.  

For tiden jobber jeg også med en sak for Åsted Norge, som jeg vil legge ut mer om etter hvert. 

 

HATBREV I VALDRES

Bertheussensaken

Fra Bertheussensaken der jeg var oppnevnt som sakkyndig sammen med Trond Jacobsen fra Kripos for å undersøke diverse lapper som var en del av saken. Bildet er hentet fra rettssaken. 

Vil du vite mer om faget skriftgransking?

I sidene under kan du få vite mer om de ulike arbeidsområdene innenfor skriftgransking. Her er det forklart hvilke arbeidsoppgaver som ligger innenfor feltet skriftgransking og dokumentundrsøkelser, og hva jeg eventuelt kan hjelpe deg med.

HåndskriftTrykkrillerKopiert skriftTilføyelserOverskrivingSkrivemaskinerHistorie

Kundegrunnlag

Mens man ved Kriminalpolitisentralen så å si utelukkende jobber med anmeldte saker, altså straffesaker, er mitt arbeidsområde alt overveiende sivile saker, eller tvistesaker. Jeg blir likevel i en viss grad også engasjert i straffesaker, blant annet i saker der en skriftsakkyndig rapport kan være avgjørende for å unngå henleggelse av en sak. Ved å presentere en sakkyndig rapport for politiet, kan det være lettere for dem å jobbe videre med en sak, da skriftanalysen på et vis blir en del av etterforkningen.  Kanskje vil det da være mulig å få politiet til å sende saken til KRIPOS for en undersøkelse. Noen ganger kan det også være ønskelig å få en ekstra undersøkelse i tillegg til den som er gjort av KRIPOS. 

Kundegrunnlaget er privatpersoner, advokater, rettsapparatet, offentlige institusjoner, banker, forsikring m.fl. En god del saker ender i retten, og jeg har bred erfaring med å møte som sakkyndig og sakkyndig vitne i både sivilrettslige saker og straffesaker.

Ta kontakt