Tjenester

SKRIFTGRANSKING - EN DEL AV KRIMINALTEKNIKKEN

Politiet deler etterforskning inn i en taktisk del og en teknisk del. Den taktiske delen består av for eksempel å avhøre personer, finne vitner osv. Kriminalteknikerne jobber med de såkalte "tause vitner", dvs. alle typer tekniske spor, som DNA, brytemerker, kulehull, fingeravtrykk, fottøyavtrykk, håndskrift. og annet knyttet til dokumenter og skriftstykker av ulike slag.  I Kripos er det for eksemplel ekpertise med spisskompetanse innenfor alle områder av en etterforskning. For en kriminaltekniker er objektivitet viktig. Man skal forholde seg til de tekniske sporene man har, og ikke la seg påvirke av andre forhold ved saken. For en skriftekspert er det derfor av liten verdi å få vite om forhold omkring det som skal undersøkes, det er selve skriften som skal vurderes, og man må ikke la seg påvirke av historien omkring. En skrift- og dokumentgransker undersøker det materialet som foreligger, og kun det.  Skrifteksperter som tar saker for privatpersoner er en form for privatetterforskere. Jeg er medlem av NFES som er en norsk forening for privatetterforskere.  Et av hovedformålene med foreningen, er å jobbe for en autorisasjonsordning eller sertifisering for vår arbeidsgruppe. I Norge kan hvem som helst kalle seg privatetterforsker eller skriftgransker, uten å ha noen faglig kompetanse. Derfor er det også flere useriøse aktører i markedet. En del av disse tar seg godt betalt og lover ofte mer enn det de kan holde eller har kompetanse til å klare  å gjennomføre. 

 

Undersøkelsesmetoder og produkt 

De fleste sakene dreier seg om håndskriftsammenligning, og den skriften som er bestridt, vil bli sammenlignet med de innsendte prøvene. Resultatet av undersøkelsen blir nedfelt i en sakkyndig rapport med en beskrivelse av undersøkelsesmetodene og de funnene som er gjort. I mange tilfeller lages det også illustrasjoner som viser funnene. 

 

For å kunne foreta en fullstendig skriftteknisk analyse, bør materialet fortrinnsvis foreligge i original. Dreier det seg om kopier, vil det alltid bli tatt forbehold for de feiltolkninger dette kan medføre. Hvor vidt kopier kan egne seg for en skriftteknisk undersøkelse, vil imidlertid variere fra sak til sak, og det er ikke mulig å uttrykke seg generelt om dette. 

 

Det er i begrenset grad mulig å foreta undersøkelser på stedet der materialet befinner seg, om det ikke er mulig å få utlevert originalene. Den rapporten som utarbeides, vil være i en form som er egnet for framlegg i retten. I den grad det er hensiktsmessig, vil illustrasjoner også bli utarbeidet. 

 

Leveringstid er normalt ca. 3 uker fra materialet kommer inn. Behandlingstiden vil variere noe etter hvor stor pågangen av saker er.

I tillegg til saker som gjelder forfalskning og identifisering av skrift, har jeg også en del oppdrag som gjelder tolking av eldre dokumenter som skal brukes i retten.  Se min side om skrifttyding og skrifttyder. 

Et av de oppdragene som har gjort sterkest inntrykk på meg, er tolkingen av en dagbok fra slaget om Narvikfra 9. april 1940 til 31.mai 1940 da dagbokforfatteren flyktet fra byen. Boken var på nærmere 100 sider, og inneholdt en beskrivelse av opplevelser og tanker til en mann som ble i byen under det aller meste av perioden da krigshandlingene pågikk. De som ga meg oppdraget, var slektninger av skriveren som ikke klarte å tolke håndskriften hans selv.